Bookmark and Share  
เมนูหลัก
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราและติดต่อ0862540174

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขการให้บริการ(หลัก) 
1 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคจะมีการแจ้งจำนวนค่าใช้จ่ายก่อนให้บริการ เมื่อจำนวนค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่ได้ระบุไว้
2 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคจะถือว่างานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการ ลูกค้าเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง 
3 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคอาจจะต้องทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เพื่อบริการให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับงานที่ส่งรับบริการ กลับคืนแล้ว
 ให้ลูกค้าถอนการรติดตั้งระบบซอฟต์แวร์นี้ออก เพราะเป็นระบบซอฟต์แวร์ของอีคอมโปรเจค เพื่อใช้ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้น 
4 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้น หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อกับอีคอมโปรเจคในระยะเวลา 30วัน นับตั้งแต่วันที่อีคอมโปรเจค 
   ได้แจ้งให้ลูกค้ารับงานของลูกค้าคืน อีคอมโปรเจคจะไม่รับผิดชอบกับงานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการ ใดๆทั้งสิ้น 
5 ให้ลูกค้านำเอกสารที่ อีคอมโปรเจคออกให้มาแสดงเพื่อติดต่อ ความเป็นเจ้าของสิทธิของลูกค้าทุกครั้ง 
    มิฉะนั้น อีคอมโปรเจคจะไม่รับผิดชอบกับงานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการใดๆทั้งสิ้น 
เงื่อนไขการให้บริการ(งานซ่อม) 
1 ราคาค่าซ่อมคิดจากการวิเคราะห์ประเมินงาน และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ  ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องจัดซื้อด้วยเงื่อนไขพิเศษอื่น 
2 ระยะเวลาการซ่อมงาน ภายใน 15 - 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติซ่อม   
3 หากต้องการงานด่วน ซึ่งสามารถส่งงานได้ภายใน 7 วัน จะคิดอัตราเพิ่ม 20% จากราคาปกติ  (อีคอมโปรเจค จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเป็นงานเร่งด่วนได้หรือไม่) 
4 งานที่มีการอนุมัติซ่อมแล้ว และภายหลังมีการขอยกเลิก จะคิดค่าบริการตรวจเช็ค 30% ของราคาค่าซ่อม 
5 ลูกค้าต้องแจ้งผลการทดสอบงานที่ได้ส่งซ่อมภายใน 7 วัน  หลังจากรับงานคืน  หากพ้นกำหนดโดยไม่แจ้งผลทดสอบทางอีคอมโปรเจค ถือว่างานทดสอบผ่าน 
6 งานที่ทดสอบไม่ผ่าน ลูกค้าต้องส่งงานกลับมาให้อีคอมโปรเจค ตรวจสอบ หากลูกค้าไม่ส่งงานกลับมา ทางอีคอมโปรเจค ถือว่างานทดสอบผ่าน 
7 อีคอมโปรเจค ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายงานการตรวจซ่อม และรายการอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากรายงานเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอีคอมโปรเจค 
เงื่อนไขการรับประกัน (อีคอมโปรเจค จะรับประกันเฉพาะรายละเอียดของงาน~สินค้า~บริการเท่านั้น) 
1 ไม่รับประกันเมื่องานมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป 
   และไม่รับประกันอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานรวมทั้งงานที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ 
2 ไม่รับประกันเมื่องานมีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องได้แก่ 
   มีคราบน้ำ,  มีรอยสนิม,  ตะไคร่น้ำ,  มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น 
3 ไม่รับประกันเมื่องานไม่มีหมายเลขประจำตัวงาน (ปป.ดด.วว.xx) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย หรือถูกแก้ไข 
4 ไม่รับประกันเมื่องานที่ส่งเข้ารับบริการถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับงานที่ส่งเข้ารับบริการ 
5 ไม่รับประกันเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยส่วนของลูกค้าเอง 
6 ไม่รับประกันเมื่องานเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น 
7 ไม่รับประกันเมื่องานมีการแกะหรือเปิดตัวงานออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของอีคอมโปรเจค 
8 ระยะเวลาประกัน 30 วัน หรือตามที่ระบุไว้ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งงานให้ลูกค้าทดสอบ 

9 กรณีงานที่อยู่ระหว่างประกัน และมีการชำระค่าซ่อมแล้ว  หากงานดังกล่าวซ่อมไม่ได้และตัวงานไม่ผิดเงื่อนไขประกันข้างต้น อีคอมโปรเจค จะคืนค่าซ่อมที่ได้รับชำระแล้วเท่านั้น 

เงื่อนไขสำหรับงานบริการ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote)
     3.1 ค่าบริการ ตามใบเสนอราคาที่เราแจ้ง ก่อนให้บริการ
     3.2 ค่าบริการ ประเมินจากหน้างานจริง แล้วแจ้งค่าบริการก่อน ให้บริการ
     3.3 ค่าบริการ แจ้งคิดเป็นรายชั่งโมง ก่อนให้บริการ ต่อชั่วโมง   350 บาท ถึง 550 บาท
     3.4 บริการฟรี เมื่อ งาน,สินค้า อยู่ในเงื่อนไข ของการรับประกัน
เงื่อนไขสำหรับงานบริการภายนอก สำนักงาน(Office~Lab)
1) ค่าเดินทาง สามารถตรวจสอบระยะทางเบื้องต้นได้จากทาง  Google Map
     โดยตำแหน่ง GPS เริ่มต้นคำนวณค่าเดินทาง 
     เริ่มที่ สำนักงาน(Office~Lab)อีคอมโปรเจค ถึง จุดบริการ
     1.1 ระยะทาง 0-80 กิโลเมตร  คิดเหมา 1,500 บาท
     1.2 ระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตร  กิโลเมตรละ 18 บาท
     1.3 ระยะทางมากกว่า 300 กิโลเมตร  กิโลเมตรละ 17.5 บาท
     1.4 ระยะทางมากกว่า 600 กิโลเมตร  กิโลเมตรละ 16 บาท
2) ค่าบริการ  บริการฟรี เมื่อ งาน,สินค้า อยู่ในเงื่อนไข ของการรับประกัน 
     (มีค่าเดินทาง ตามข้อ1 เท่านั้น)
3) ค่าบริการ (มีค่าเดินทาง ตามข้อ1  บวกค่าบริการ ตามข้อ3)
     3.1 ค่าบริการ ตามใบเสนอราคาที่เราแจ้ง ก่อนออก ให้บริการ
     3.2 ค่าบริการ ประเมินจากหน้างานจริง แล้วแจ้งค่าบริการก่อน ให้บริการ
     3.3 ค่าบริการ แจ้งคิดเป็นรายชั่งโมง ก่อนออก ให้บริการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า