Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขการให้บริการ(หลัก) 
1 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคจะมีการแจ้งจำนวนค่าใช้จ่ายก่อนให้บริการ เมื่อจำนวนค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่ได้ระบุไว้
2 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคจะถือว่างานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการ ลูกค้าเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง 
3 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้นอีคอมโปรเจคอาจจะต้องทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เพื่อบริการให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับงานที่ส่งรับบริการ กลับคืนแล้ว
 ให้ลูกค้าถอนการรติดตั้งระบบซอฟต์แวร์นี้ออก เพราะเป็นระบบซอฟต์แวร์ของอีคอมโปรเจค เพื่อใช้ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้น 
4 ลูกค้าส่งงานเข้ารับบริการกับอีคอมโปรเจคนั้น หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อกับอีคอมโปรเจคในระยะเวลา 30วัน นับตั้งแต่วันที่อีคอมโปรเจค 
   ได้แจ้งให้ลูกค้ารับงานของลูกค้าคืน อีคอมโปรเจคจะไม่รับผิดชอบกับงานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการ ใดๆทั้งสิ้น 
5 ให้ลูกค้านำเอกสารที่ อีคอมโปรเจคออกให้มาแสดงเพื่อติดต่อ ความเป็นเจ้าของสิทธิของลูกค้าทุกครั้ง 
    มิฉะนั้น อีคอมโปรเจคจะไม่รับผิดชอบกับงานที่ลูกค้าส่งเข้ารับบริการใดๆทั้งสิ้น 
เงื่อนไขการให้บริการ(งานซ่อม) 
1 ราคาค่าซ่อมคิดจากการวิเคราะห์ประเมินงาน และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ  ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องจัดซื้อด้วยเงื่อนไขพิเศษอื่น 
2 ระยะเวลาการซ่อมงาน ภายใน 15 - 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติซ่อม   
3 หากต้องการงานด่วน ซึ่งสามารถส่งงานได้ภายใน 7 วัน จะคิดอัตราเพิ่ม 20% จากราคาปกติ  (อีคอมโปรเจค จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเป็นงานเร่งด่วนได้หรือไม่) 
4 งานที่มีการอนุมัติซ่อมแล้ว และภายหลังมีการขอยกเลิก จะคิดค่าบริการตรวจเช็ค 30% ของราคาค่าซ่อม 
5 ลูกค้าต้องแจ้งผลการทดสอบงานที่ได้ส่งซ่อมภายใน 7 วัน  หลังจากรับงานคืน  หากพ้นกำหนดโดยไม่แจ้งผลทดสอบทางอีคอมโปรเจค ถือว่างานทดสอบผ่าน 
6 งานที่ทดสอบไม่ผ่าน ลูกค้าต้องส่งงานกลับมาให้อีคอมโปรเจค ตรวจสอบ หากลูกค้าไม่ส่งงานกลับมา ทางอีคอมโปรเจค ถือว่างานทดสอบผ่าน 
7 อีคอมโปรเจค ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายงานการตรวจซ่อม และรายการอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากรายงานเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอีคอมโปรเจค 
เงื่อนไขการรับประกัน (อีคอมโปรเจค จะรับประกันเฉพาะรายละเอียดของงาน~สินค้า~บริการเท่านั้น) 
1 ไม่รับประกันเมื่องานมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป 
   และไม่รับประกันอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานรวมทั้งงานที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ 
2 ไม่รับประกันเมื่องานมีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องได้แก่ 
   มีคราบน้ำ,  มีรอยสนิม,  ตะไคร่น้ำ,  มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น 
3 ไม่รับประกันเมื่องานไม่มีหมายเลขประจำตัวงาน (ปป.ดด.วว.xx) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย หรือถูกแก้ไข 
4 ไม่รับประกันเมื่องานที่ส่งเข้ารับบริการถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับงานที่ส่งเข้ารับบริการ 
5 ไม่รับประกันเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยส่วนของลูกค้าเอง 
6 ไม่รับประกันเมื่องานเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น 
7 ไม่รับประกันเมื่องานมีการแกะหรือเปิดตัวงานออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของอีคอมโปรเจค 
8 ระยะเวลาประกัน 30 วัน หรือตามที่ระบุไว้ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งงานให้ลูกค้าทดสอบ 

9 กรณีงานที่อยู่ระหว่างประกัน และมีการชำระค่าซ่อมแล้ว  หากงานดังกล่าวซ่อมไม่ได้และตัวงานไม่ผิดเงื่อนไขประกันข้างต้น อีคอมโปรเจค จะคืนค่าซ่อมที่ได้รับชำระแล้วเท่านั้น 

 

 

*ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า